ایران از ابتدا تا انقلاب اسلامی

کشور ایران با قدمت ۷۰۰۰ سال فرهنگ و تمدن، ادوار مختلفی را به خود دیده است.

به گزارش راستان نیوز، تاریخ و تمدن ایران زمین را از پادشاهی مادها در نظر می گیرند؛ چراکه نوشته هایی بسیار قدیمی بر روی لوح های سنگی و آثار متعدد دیگری یافت شده است که وجود این تمدن ها را مستند می سازد.

چند نقطه عطف در مارپیچ تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین وجود دارد؛ که برای مثال میتوان به حمله اسکندر مقدونی، حمله اعراب، حمله مغول ها و حمله محمود افغان به ایران نام برد؛ هر یک از این وقایع تاریخی، تغییری در فرهنگ مردم این مرز و بوم ایجاد کرده، و فرهنگ ایرانیان را غنی و پیچیده ساخته است.

فردوسی طوسی، اولین پادشاهان ایران زمین را، جمشید و کیومرث و تهمورث و … می داند و تاریخ تمدن بشری را از کشف آتش و آهن تا اختراع زبان و خط به ایران و ایران زمین نسبت میدهد.

در کتاب دکتر علیقلی بختیاری بنام “بابل دل ایرانشهر” به تمامی مصادیق این ادعا پرداخته شده است و یکی از ارزشمندترین کتب فرهنگ و تمدن ایران زمین است.

حاکمان ایران زمین از ابتدا تا کنون:

پادشاهی ماد:
۱- دیااکو
۲-فرورتیش
۳- هووخشتر
۴- اژی دهاک

پادشاهی هخامنشیـان:
۱- کورش بزرگ هخامنشی
۲- کمبوجیـه
۳-گئومات
۴- داریوش
۵-خشایارشا
۶-ارتخشـیر اول
۷- خشایارشا دوم
۸- سغدیانس
۹- داریوش دوم
۱۰- اردشیر دوم
۱۱- اردشیر سوم
۱۲-آراسک
۱۳-داریوش سوم

حمله اسکندر مقدونی به ایران

سلوکیـان:
۱-سلوکوس اول
۲-آنتیوخوس اول
۳-آنتیوخوس دوم

پادشاهی اشکانیـان:
۱-ارشـک بزرگ
۲- تیرداد
۳- اردوان اول
۴-فریاپات
۵- فرهاد اول
۶- مهرداد اول
۷-فرهاد دوم
۸-اردوان دوم
۹-مهرداد دوم
۱۰- سندروک
۱۱-فرهاد سوم
۱۲-مهرداد سوم
۱۳- ارد اول
۱۴-فرهاد چهارم
۱۵-فرهاد پنجم
۱۶-ارد دوم
۱۷- واتان اول
۱۸- اردوان سوم
۱۹- بلاش اول
۲۰- اردوان چهارم
۲۱-خسرو
۲۲- بلاش دوم
۲۳-بلاش سوم-چهارم
۲۴- بلاش پنجم
۲۵-اردوان پنجم

ساسانیان:
۱- اردشیر بابـکان
۲- شاپور اول
۳- هرمز اول
۴- بهرام اول
۵- بهرام دوم
۶- بهرام سوم
۷- نرسی
۸-هرمز دوم
۹- آذرنرسی
۱۰-شاپور دوم
۱۱- اردشیر دوم
۱۲- شاپور سوم
۱۳- بهرام چهارم
۱۴- یزدگرد اول
۱۵-هرمز سوم
۱۶- فیروز اول
۱۷- بلاش
۱۸- قباد اول (بار اول)
۱۹- جاماسب
۲۰- قباد اول (بار دوم)
۲۱- خسرو انوشیـروان
۲۲- هرمز چهارم
۲۳- خسرو پرویز
۲۴-قباد دوم
۲۵- اردشیر سوم
۲۶-خسرو سوم
۲۷-جوانشیر
۲۸-بانو پوراندخت
۲۹-گشتاسب بنده
۳۰-بانو آزرمیدخت
۳۱- هرمز پنجم
۳۲- خسرو چهارم
۳۳- فیروز دوم
۳۴- خسروپنجم فرخزاد
۳۵- یزدگـرد سوم

حمله اعراب به ایران