باسمه تعالی

انقلاب اسلامی

1-انقلاب از نظر لغت:به معنای تغییر ،تحول،دگرگونی،و تبدیل می باشد. از نظر سیاسی به معنای اقدام      عده ای برای براندازی و ایجاد حکومت جدید است.  

2-انقلاب از نظر هاناآرنت:هانا آرنت انقلاب را از نظر تاریخی بررسی کرده و در اصل از اختر شناسی و نجوم گرفته شده است.که دال بر حرکت درونی منظم و قانونمند ستارگان بوده حفظ کرد و سپس  از دوران زندگی انسانها غرنشینی،یکجا نشینی،و شهر نشینی پی گرفت.

3-انقلاب از نظر استاد مطهری:انقلا ب عبارتست از طغیان و عصیانی که مردم علیه نظام حاکم موجود برای ایجاد وضع و نظمی مطلوب انجام می دهند.    

4- انقلاب از نظر آیت اله صدر: انقلاب جنبشی سر سختانه  و برمبنای اصول مکتبی معین است که به دنبال تغییر و دگرگونی بنیادین در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی ،سیاسی،فرهنگی و اصول و ارزشها حاکم است.

5-انقلاب از نظر ساموئل هانتینگتون :انقلاب یک دگرگونی سریع، بنیادین و خشونت آمیز داخلی در ارزشها و اسطوره های مسلط جامععه ،نهادهای سیاسی ،ساختار اجتماعی ،رهبری، فعالیتهای حکومتی و سیاست های آن است. (نظریه برخورد تمدن ها)

6-انقلاب از نظر اصطلاحی: الف)به تغییرات بنیادین و دگرگونی های سریع و اساسی در حکومتب) تغییر در ساختارهای اجتماعی،سیاسی،فرهنگی(درابعاد فرهنگی) پ) تحول در ایدئولوژی و اندیشه غالب کشور ج)تغییر در کل طبقه حاکم د) انتقال قدرت به طبقه پایین جامعه و) از طریق خشونت  را به اصطلاح انقلاب می گویند.

غنی متوسطفقیر

حاکم نظامیان بازاریان متوسط ضعیف فقیر

 

7-انواع انقلابها را نام برده هریک را با مثال توضیح دهید:

الف) انقلاب کوچک(سیاسی): میزان تغییرات در آنها کم است و ساختار و حکومت در آن تغییر نمی کند، مثل :انقلاب فرهنگی ،صنعتی،اقتصادی، کشاورزی، مخملی، سفید

ب) انقلاب بزرگ (اجتماعی):میزان تغییرات در آنها زیاد است  که در آن ساختار و حکومت تغییر می کند. مثل:انقلاب اسلامی ایران،فرانسه،روسیه،چین،کوبا،هند،مصر،آفریقا

8-چند مورد از انقلاب های بزرگ جهان را نام برده و رهبر آنرا بنویسید؛

1-فرانسه؛ میرابو-دانتون-روبسپیر      2-روسیه؛لنین استالین

3-چین؛مائوته کیانگ                                                4-کوبا؛فیدل کاسترو- چه گوارا

5-هند؛ گاندی                                                           6- آفریقا؛ نلسون ماندا

9-منظور از اصلاح چیست و تفاوت آن با انقلاب؛اصلاح یا رفرم به معنای تغییر آرام ،تدریجی،مسالمت آمیز و رو بنایی در یک نظام است که در یک جامعه متعادل اتفاق می افتد.

تفاوت(1) اصلاح از باللا و از سوی خود دولتمردان بوجود می آید ولی انقلاب از سوی خود مردم است(2) اصلاح تغییر در ساختار،اندیشه و حکومت ندارد ولی انقلاب تغییرات اساسی و زیر بنایی دارد.

10-منظور از کودتا چیست و تفاوت آن با انقلاب؛ کودتا اقدام عده ای از نیروهای نظامی با حمایت برخی از نیروهای حاکم است که هدف از آن رسین به قدرت و برکناری حاکمی است که در راس قدرت قرار دارد.

تفاوت؛(1) کودتا را نظامیان انجام می دهند ولی انقلاب را مردم  (2) در کودتا ساختار حکومت تغییر نمی کند فقط افراد تغییر می کنند ولی در انقلاب تغییرات اساسی رخ می دهد. (3) کودتا با حمایت خارجیان صورت می گیرد ولی انقلاب با حایت مردم صورت می گیرد.

11-منظور از جنبش چیست آنرا توضیح دهید؛ جنبش مفهومی است که نسبت به سایر مفاهیم از حیث معنایی به انقلاب نزدیکتر است.در واقع جنبش بسترهای تحول در جامعه را شکل می دهد که این تحویل می تواند به انقلاب یا اصلاح بدل گردد. اگر تغییرات اجتماعی حاصل از جنبش به گونه ای مسالمت آمیز به تغییرات آرام و تدریجی منجر شود اصلاح می گویند.ولی اگر تغییرات اساسی،بنیادی توام با خشونت باشد به انقلاب خواهد انجامید. مثل جنبش دانشجویی،مسلمانان مبارز،وال استریت،زنان

12-منظور از نهضت چیست آنرا توضیح دهید؛نهضت حرکتی است دراز مدت  که ممکن است به انقلاب منجر گردد یا به شکست انجامد. چون رهبر نهضت به تنهایی شروع کننده نهضت هستند هنوز طرفداران زیادی ندارند.

13-شورش چیست آنرا توضیح دهید؛ حرکتی است مقطعی ،انفجاری در اعتراض به موضوعی خاص،شورشیان غالباً نارسائیهای موجود را نه به نهادها و ساختمانهای اجتماعی بلکه به افراد نسبت می دهند.از اینرو هدف شورشیان  محدود به ازمیان برداشتن افراد خاصی در حاکمیت یا زدودن موضوع خاصی در حکومت است. اغلب شورشها از سوی نظام حاکم سرکوب می شوند.

14- عوامل موثر بر شکل گیری یک انقلاب اجتماعی را نام برده و یک مورد توضیح دهید؛

1-      نارضا یتی عمیق از وضع موجود؛هرگاه مردم از حکومت نارضایتی عمیق داشته باشند و بجای همکاری و کمک بر علیه حکومت،کارشکنی،تظاهرات،راهپیمایی به مخالفت و غیره... انجام می دهند تا حکومت را ساقط کنند.2-وجود ساختار رهبری که دارای نقش بسیج گر باشند؛3- ظهور و گسترش اندیشه و ایدئولوژی جدید که جایگزین قدیم می شود.4- گسترش روحیه انقلابی 5- مشارکت مردمی6- مبارزه خشونت بار7- پیروزی انقلاب اسلامی (تغییر ساختار اجتماعی،سیاسی و حکومت)

15- حکومت هایی که از ابتدا تا کنون  در ایران تشکیل شده اند را نام ببرید؛ 1- پیش دادیان 2-کیانیان      3-مادها 4- هخامنشیان 5-سلوکیان 6- اشکانیان 7- ساسانیان8- اسلامی(خلفاء) 9- بنی امیه             10- مروانیان 11- عباسیان 12- طاهریان(اولین حکومت مستقل ایرانی) 13- صفاریان 14- سامانیان 15- آل زیار 16- آل بویه 17- غزنویان 18- سلجوقیان 19- خوارزمشاهیان 20- مغول 21- تیموریان 22- صفویان (مذهب تشیع را در ایران رسمی کرد ) 23- افاغنه 24- افشاریه 25- زندیه 26- قاجاریه 27- پهلوی    28-جمهوری اسلامی ایران.

16- تاریخ اروپا به چند دسته تقسیم می شود؛ 5دسته

1-دوره باستان (5- الی5+) اروپا پیشرفته و متمدن (به دلیل اهمیت برای علم و دانشمندان) 

2-دوره قرون وسطی (5+ الی 15) اروپا عقب مانده (به دلیل حاکمیت کلیسا و مخالفت با علم ودانشمندان)

3-دوره رنسانس (16-17-18) انقلاب علمی،صنعتی، رشد و توسعه اروپا

 

4-دوره معاصر (19-20) دروه تجاوز و تهاجم اروپا به کشورهای دیگر و غارت اموال آنها

5-قرن بیست و یکم؛با انقلابها و بیداری اسلامی ،قرار بود در جهان عدالتی برقرار شود ولی ابر قدرتها قرن19-20 را دوباره زنده کردند.

17-کشورهای استعمارگر اروپایی کشورهای مختلف را چگونه بین هم تقسیم کردند؛

بی تردید قرن 19 میلادی دوران اوج اقتدار  امپراطوریهای   استعماری انگلیس ،فرانسه، و روسیه بود. بدین بیان که انگلیس شبه قاره هند شامل بنگلادش ، هندوستان ،پاکستان،و افغانستانرا در اشغال خود داشت. فرانسه نیز به شمال آفریقا از مصر تا مراکش و الجزایر چشم طمع دوخته و اشغال کرده بود. روسیه نیز در ایران ،افغانستان،آسیای مرکزی و به آبهای گرم خلیج فارس دست اندازی می کرد.

18- کشورهای اروپایی برای استعمار کشورها از چه روش هایی استفاده می کردند؛                                               1-تغییر در فرهنگ ،ارزشها و اعتقادات مردم در کشور های تحت سلطه                                                     2- فرقه سازی ؛ بهائیت،وهابیت،القاعده، فراماسنوری*، داعش                                                                  3-تربیت روشنفکران؛ تقی زاده فروغی- امین السلطان   4- معتاد کردن جوانان 5- رواج فساد و فحشا در بین جوانان 6- زندان و اعدام کردن

سوال 1- رهبر انقلاب الجزایر کدام یک از شخصیت های زیر است؟(ب)

الف) جمال عبدالناصر "مصر" (ب)احمدبن بلا ×(ج) میرابو فرانسه  (د) دانیل اورتگا"نیکاراگوئه"

سوال2-نظریه برخورد تمدنها از کدام نظریه پردازان زیر است؟

(الف) هانا  آرنت"انقلاب ازنظر تاریخی"          (ب)برینتون"کالبد شکافی چهارانقلابی"                                                         (ج) هانتینگتون    ×(د)رژگارودن "کتاب علیه صهیونیستها"

سوال 3-در اصلاحات کدامیک از موارد زیر نقش اول را دارند؟

الف؛مردم  ب؛ نظامیان  ج؛ نخبگان  د؛ دولتمردان×

سوال 4- فروپاشی شوروی ،در زمان گورباچف کدام یک از موارد سیاسی اجتماعی زیراست؟

الف؛ اصلاح   ×                   ب؛ انقلاب                           ج؛ نهضت                                    د؛جنبش

سوال 5- مهمترین عامل انقلاب کدامیک از موارد زیر است ؛ نارضایتی مردم از وضع موجود                              19- وضعیت ایران را در قرن 19 به طور اختصار توضیح دهید؛

1-آقا محمد خان قاجار ؛در سال 1174 در تهران تاج گذاری کرد و دو سال حکومت کرد.                                        2- فتحعلی شاه قاجار ؛ در سال 1176 در تهران تاج گذاری کرد و 37 سال حکومت کرد . فتحعلی شاه خوشگذرانوعیاشبود ودر زمان او شوروی و انگلیس به ایران حمله کردند.                                                 

3-محمدشاه قاجار ؛در سال 1213 تاج گذاری و 13 سال حگومت کرد.قائم مقام فراهانی را به شهادت رساند.

4- ناصرالدین شاه قاجار ؛در سال 1226 تاج گذاری و 48سال حکومت کرد. امیر کبیر را به شهادت رساند،  تاسیس مدرسه دارالفنون و روزنامه وقایع اتفاقیهامیرکبیر                                                                         

5- مظفرالدین شاه؛ در سال 1274 تاج کذاری و 11 سال حکومت کرد.-پیروزی انقلاب مشروطه                            

6-محمدعلی شاه؛ در سال 1285 تاج گذاری و تنها دو سال حکومت کرد. مجلیس را به توپ بست و مشروطه را برانداخت. (استبداد صغیر)                                                                                                     

7- احمدشاه قاجار؛ در سال 1287 تاج گذاری و 17 سال حکومت کرد. هرج ومرج و ناامنی سراسر ایران را فراگرفت. 1- رضا شاه ؛درسال 1304 تاج گذاری و 16سال حکومت کرد. متفقین ایران را تصرف واورا به جزیره موریس تبعید کردند.( آمریکا ،انگلیس،روسیه)

20­- وضعیت اقتصادی ایران در دوره قاجار را توضیح وعلل عقب ماندگی ایران در این دوره را ذکر کنید؛

ازنظر اقتصادی جامعه ایران در دوره قاجار در دوره بدی بسر می برد. وضع معیشت بیشتر مردم ایران فقیر بودند و برای گذران زندگی خود مشکلات بسیاری داشتند . فقر و تنگدستی مردم ایران در این دوره  بطوری بود که گاه موجب شورشهایی می شد که ناشی از کمیابی  نان بود. شورشهایی که بصورت ادواری گاه براثر خشگسالی بروز می کرد و گاه نیز براثر احتکار ساختگی، بطور کلی رویکرد و گرایش کلی اقتصاد ایران در قرننوزدهم در جهت گسترش تجارت ، تورم و کاهش ارزش پول داخلی ایران و ارتباط فزاینده با

کشورهای اروپایی بوده است.

 

عوامل عقب ماندگی؛

1-شکست های نظامی پی در پی ایران از روسیه و انگلیس 2- واگذاری امتیازهای اقتصادی و تجاری به روسیه و انگلیس .روسیه (گلستان ،ترکمن چای، گمرگ ،شیلات ،بانک استقراضی ) انگلیس (رویتر، توتون و تنباکو ،بانک شهای ،راه آهن، دادرسی ،لاتارن 3- استعمار خارجی 4- استبداد داخلی 5- فقر فرهنگی ،اقتصادی ،مدیریتی ، برنامه ریزی 6- اختلاف و تفرقه بین روحانیت و روشنفکران

21- تحصیل کردگان غرب و روشنفکران اعتقاد داشتند برای رشد و توسعه کشور از غرب تقلید کنیم .سبک زندگی غربی 2-در مقابل اندیشه روشنفکران، روحانیت اعتقاد به تقلید از غرب نداشت و پیروی از دین اسلام و پیامبر (ص) و ائمه اطهار را برای رشد و توسعه کشور لازم می دانست.

22-منظور از الگوی ترقی غرب گرا چیست  توضیح دهیدو چندتن از روشنفکران دوره قاجار را نام ببرید؛ روشنفکران اعتقاد داشتند برای پیشرفت و توسعه کشور باید از غرب تقلید کورکورانه  انجام داده و به سوی زندگی غربی حرکت کنیم.

1-تقی زاده، اگر ایران خواهان رشد و توسعه است باید از فرق سرتا نوک پا فرنگی شویم 2- آخوند زاده اگر ایران خواهان رشد و توسعه است باید دین و زبان را تغییر دهیم 3- میرزا ملکم خان اگر ایران خواهان رشد و توسعه است باید در رأس کسور از مثتشاران استفاده کنیم. 4- طالب اوف 5- امین السلطان                        6- امین الدوله 7- سپهسالار 8- میرزا جهانگیر خان شیرازی   9- میرزا ابو الحسن خان ایلچی.

23-مبانی معرفت شناسی غرب چیست آن را توضیح دهید؛                                                                   

سکولاریسم ؛ به معنای نفی امر قدسی از زندگی بشر است . این مقوله که حاصل رنسانس در اروپا بود انسان را موجود این جهانی می داند و امر مقدس را که از جانب  خداوند آمده باشد نفی  می کند.