- کدامیک از موارد زیر باعث عقب ماندگی تمدن اسلامی گردید؛

الف) سیطره حاکمان نالایق اسلامی                                      ب) فاصله گرفتتن از آموزه های اسلامی ×                                                 ج) تقلید و الگو قراردادن فرهنگ غربی                                د) عمل کردن به فرهنگ و سنت بومی 

25- منظور از الگوی تعالی چیست و چندتن از روحانیون برجسته در زمان  قاجار را نام ببرید؛

1-کاشف الغطاء؛ فتوای جهاد برعلیه جنگ روسیه وانگلیس 2- ملا علی کنی؛مبارزه با قرارداد رویتر و لغوآن

3-سید جمال الدین اسدآبادی ؛ از رهبران انقلاب مشروطه و روزنامه عروه الوثقی  از ایشان است.            4- شیخ فضل الله نوری ؛ بدست روشنفکران اعدام شد . مهمترین خواسته او مشروعه بود. 5- میرزا نائینی   6- آیت الله طباطبایی 7- آیت الله بهبهانی 8- آخوند خراسانی 9 - سید جمال الدین واعظ

س1- فتوای جهاد بر علیه جنگ روسیه را کدامیک از مراجع زیر صادر کرد؛ کاشف الغطاء

س2- چه کسی با قرار داد رویتر مبارزه و آنرا لغو کرد ؛ ملا علی کنی

س3- قرارداد رویتر را چه کسی به انگلیس واگذار کرد؛  سپهسالار

س4 -روزنامه عروه الوثقی از کیست ؛  سید جمال الدین اسد آبادی

س5- فرآیند بیداری اسلامی در دوره قاجار را نام ببرید و یک مورد را شرح دهید؛  1- جنگ های ایران و روس و فتوا ی جهاد برعلیه آن 2- نهضت تنباکو 3- جنبش عدالت خانه

                                                    امین الدوله

نخست وزیران دوران مشروطه    امین السلطان          وزیران مظفرالدین شاه

                                                     عین الدوله

                                                     مشیر الدوله

نوز بلژیکی (مسئول گمرک)                                            طباطبایی                                برکناری عین الدله

تحصن مردم رد حرم عبدالعظیم حسنی(ع)  به رهبری آیت اللهبهبهانیمهم ترین خواسته هابرکناری نوز بلژیکی

شیخ فضل اله نوری      خواستار عدالت خانه

 

4-انقلاب مشروطه ؛

تحصن کنندگان حرم حضرت عبدالعظیم (ع) بعد از دوماه برای پیگیری مصوبه  در مسجد جامع تهران جمع شدند و عین الدوله با سربازها مسجد را محاصره و به ضرب و شتم آنها پرداخت و مردم ازترس جان خود به سفارت انگلیس پناه بردند و علماء به قم مهاجرت کردند.

انگلیس انقلاب مشروطه را جهت داد، با مشروطه موافقت کرد،مجلس و پارلمان  تشکیل گردید و قانون اساسی بر اساس  قانون اساسی فرانسه  و بلژیک ترجمه گردید و مظفرالدین شاه درسال 1285 امضاء و 10 روزبعد فوت کرد.

س6-بعداز مرگ مظفر چه کسی به قدرت رسید و چه کار کرد؟

محمد علی شاه،مجلس را به توپ بست، مشروطه را بر انداخت ودو سال حکومت کرد و این دوره را استبداد صغیر گویند.

س7- فاتحان تهران چه کسانی بودند؟

1-ستارخان و باقرخان از تبریز 2-محمد ولی خان تنکابنی از تنکابن 3- سردار اسعد بختیاری از جنوب      - محمد علی شاه را دستگیر و به روسیه تبعید کردند 70 =1357=1287

احمدشاه 13ساله را به پادشاهی رساند- شیخ فضل اله نوری را اعدام کرد- آیت اله بهبهانی را به  قتل رساندند- اختلاف و تفرقه بین رهبران مشروطه هرج و مرج و ناامنی سراسر ایران را فرا گرفت انقلاب مشروطه شکست خورد.

س8- عمده ترین دلایل شکست انقلاب مشروطه را نام ببرید"مهم"

(1)حذف نگرش مشروطه مشروعه  (2) اختلافات گسترده در میان رهبران انقلاب مشروطه (3) افزایش مشکلات داخلی جامعه شامل مشکلات اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی (4) تغییر رویکرد انگلیس در قبال انقلاب مشروطه

س9- بعداز خروج روسیه از ایران (بعداز انقلاب 1917) انگلیس چه کار کرد؟

انگلیس تصمیم گرفت در تمام کشورهای تحت نفوذ  خود دولت های مرکزی و وابسته و دست نشانده حاکم سازد تا بتواند بر اوضاع منطقه چیره گردد. برهمین اساس  رضاه شاه در ایران ، کمال آتاتورک در ترکیه ، ملک فیصل در عراق و امان اله خان در افغانستان با طراحی و سیاست انگلیسی به قدرت رسیدند.

س10- رضا خان چگونه به پادشاهی رسید ؟

از طریق انگلیسی ها ژنرال آیرون ساید ، اسمایس ، شاپور ریپورتر و سید ضیاء طباطبایی رضاخان را شناسایی  و به ترتیب زیر به قدرت رساندند.

1-    فرمانده قزاق 1298   2- سردارسپه 1299+ نخست وزیر سید ضیاء (روزنامه رعد)   3- وزیر جنگ 1300

4-نخست وزیر  1302  ( مجلس سوم را منحل و حزب تجدد را تشکیل داد) 5- رضا شاه 1304  در تهران تاجگذاری کرد.

مهم ترین دلیل سقوط رضا خان چه بود ؛ گرایش به آلمان در جنگ جهانی دوم  متفقین (انگلیس ، روسیه، آمریکا) ایران را تصرف کرده و رضا خان را به جزیره موریس در آفریقا تبعید کردند.

س2- محمدرضا چگونه به پادشاهی رسید؟

با تصرف ایران توسط متفقین در کنفرانس تهران ( چرچیل،استالین، روزولت) برروی  محمدرضا به توافق رسیدند  و در مهر ماه 1320 در مجلس قم یاد کرد و پادشاه ایران گردید.

س3- چندتن از نخست وزیران محمدرضا شاه را ذکر کرده عملکردشان را بنویس؛

1-محمدعلی فروغی ؛ اولین نخست وزیر محمدرضا که اورا به قدرت رساند.

2-عبدالحسین هریر :عامل اصلی تقلب در مجلس پانزدهم و بدست فدائیان اسلام به قتل رسید.

3-حاج علی رزم آرا؛ مخالف ملی شدن صنعت نفت و بدست فدائیان اسلام به قتل رسید.

4-دکتر مصدق ؛با همکاری آیت اله کاشانی و مبارزه با انگلیس صنعت نفت را ملی کردند. 29/12/1329

5-ارتشبد زاهدی ؛ با همکاری آمریکا (آیزن هاور) برعلیه دکتر مصدق کودتا کردند.

6- علی امینی؛ مهم ترین اقدام او تهیه و تصویب لایحه اصطلاحات ارضی بود.

7-اسداله علم ؛تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید و سرکوب قیام 15 خرداد.

8- حسن علی منصور ؛تصویب لایحه کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه

9-امیرعباس هویدا ؛13سال نخست وزیرشاه بودوخدمت زیادی برای شاه انجام داد.

10-جمشید آموزگار؛ حادثه سینمارکس آبادان در زمان او بود و400نفردرآن حادثه سوختند.

11-جعفر شریف امامی ؛حادثه جمعه سیاه 17 شهریور درزمان او اتفاق افتاد.

12- شاپور بختیار ؛ آخرین نخست وزیر محمدرضا شاه بود .

 

س4- چهارتن از روحانیت بزرگ و برجسته در زمان محمدرضا شاه را نام برده اقداماتشان را بیان کنید؛

1-امام خینی (ره) ؛ با اندیشه های احمد کسروی و مبانی کمونیسم و باورهای بهائیت و کشف حجاب رضاخان مبارزه می کردند و کتاب کشف الاسرار را در سال 1323 درباره آنها نوشت.

2-ایت الله بروجردی؛ از سالهای 1320 تا سال 1340 مرجع تقلید مطلق مردم ایران بود.

3 آیت الله کاشانی ؛ با همکاری دکتر مصدق و مبارزه با انگلیس نفت را ملی کرد.

4- نواب صفوی؛ مبارزه با شاه و در این راه به شهادت رسید.

س5- سیاست خارجی جان اف کندی را توضیح داده و تاثیر آن را برایران بنویسید:

1-روزولت؛ درسال 1320 در کنفرانس تهران شرکت کرده و محمدرضا را به قدرت رساندند.

2-ترومن ؛بادکتر مصدق رابطه خوبی داشته ولی هیروشیما و ناکازاکی را با خاک یکسان کرد.

3-آیزن هاور- برعلیه دکتر مصدق کودتا ایجاد کرد.

4- جان اف کندی :شعار اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان سوم سرداد تا جلوی انقلابهای کمونیستی را بگیرد و محمدرضا مجبور شد برای رضایت آمریکا (جان اف کندی) اقدامات اصلاحات ارضی ، اجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی،انقلاب سفید و کاپیتولاسیون را تصویب و اجراکند که باعث مخالفت و نارضایتی مردم برعلیه حکومت و محمد رضا شاه گردید.

6- اولین رویارویی و مبارزه امام با شاه چه بود توضیح دهید؛

لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به معنی 1-غیر مسلمانها هم می توانند کاندیدا شوند.2-حذف قسم قرآن و قسم به کتابهای آسمانی 3- خانمها هم می توانند کاندیدا شوند و هم می توانند رأی بدهند.

امام خمینی (ره) با مبارزه جدی برعلیه شاه و لایحه مذکور شاه  مجبور به لغو این لایحه بعد از دو ماه گردید.

7- قیام 15خرداد  42را به اختصار توضیح دهید؛

پیگیری مبارزه امام برعلیه حکومت بعد از لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید ادامه یافت و محمد رضا در دوم فروردین چهل ودو به حوزه علمیه حمله و به ضرب و شتم علما و مردم پرداخت. ازاین زمان امام خمینی (ره)و علمای قم شاه را یزید و دست نشانده آمریکا و اسرائیل خواندند. و امام خمینی (ره) در 13خرداد دستگیر و روانه زندان شدند و مردم برای حمایت از امام تظاهرات کردند ودر پانزده خرداد بسیاری به شهادت رسیدند که آنرا قیام 15 خرداد گویند.

8- عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی در سال56 رانام برده و یک مورد را توضیح دهید؛

1-روی کارآمدن دموکراتها (کارتر در آمریکا) ؛شعار رعایت حقوق بشر دموکراسی- فضای باز سیاسی بنابراین فعالیت سیاسی در ایران بیشتر شد.

2-در گذشت مشکوک فرزند حضرت امام خمینی(ره) حاج آقا مصطفی درسال 56

3-درج مقاله توهین آمیز برعلیه امام (ره)؛17/10/56 عده ای در قم به شهادت رسیدند.

19/10/56 عده ای در قم به شهادت رسیدند-29/11/56 تبریز مراسم گرفتند و عده ای به شهادت رسیدند.   10/1/57در یزد عده ای به خاک و خون کشیده شدند. ازاین زمان به تمام استانها سرایت کرد.                                                            28/5/57 سینما رکس آبادان را آتش زدند 26/10/57 شاه از ایران خارج شد .

12/11/57 امام خمینی(ره) وارد ایران شد. 22/11/57 انقلاب پیروز شد.

9- ت