آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستا

 

 ماده 1- اولین جلسه هر دوره شورای اسلامی روستا، كه در این آیین نامه شورا نامیده میشود، بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات ، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه به دعوت بخشدار و با حضور دعوت كننده یا نماینده وی تشكیل می شود و با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد.

 

ماده2- در اولین جلسه شورا هیئت رئیسه سنی شامل مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس سنی و جوانترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می شود.

 

ماده3- وظایف هیئت رئیسه سنی اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیئت رئیسه دائم شورا می باشد.

تبصره – شورا موظف است یك هفته  قبل از اتمام دوره هیئت رئیسه نسبت به انتخابات هیئت رئیسه جدید اقدام نماید.

 

ماده 4- اعضای شورا در اولین جلسه خود از بین اعضای شورا ، هیئت رئیسه شورا شامل رئیس ، نائب رئیس و حداقل یك منشی را برای مدت دو سال و نماینده شورا برای شركت در انتخابات شورای اسلامی بخش را انتخاب می نمایند.

 

ماده 5- رئیس شورا موظف است در صورت قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا ، مراتب را به بخشداری ذیربط به طور كتبی گزارش دهد تا بخشدار از عضو علی البدل شورا با احتساب رأی وی برای شركت در جلسات دعوت نماید.

 تبصره- در صورتی كه عضو خارج شده از شورا عضو هیئت رئیسه یا نماینده شورا در شورای بخش باشد، شورا باید در جلسه ای با هماهنگی بخشدار و حضور نماینده وی ، جایگزین او را برای مدت باقیمانده هیئت رئیسه و نماینده شورا در شورای بخش را برای شركت در انتخابات شورای اسلامی بخش انتخاب نماید.

 

 

ماده 6- عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذلری به دیگری نیست . هیچ یك از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود به غیر اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.

 

ماده7- وظایف رئیس شورا به شرح زیر است:

1- مسؤولیت امور اداری و مالی

2- اداره جلسات شورا و برقرای نظم در جلسات

3- دعوت از اشخاصی كه حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد

4- دعوت از اعضا و تقسیم كار بین اعضا.

5- ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا.

6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا كه از بین اعضای شورا انتخاب می شوند به مسؤولان اجرایی، نهادها و سازمانهای دولتی در صورت درخواست آنها و نیز معرفی نماینده شورا برای شركت در انتخابات شورای اسلامی بخش.

7-  امضای حكم مسؤول و اعضای دبیرخانه و سایر كاركنان شورا براساس تشكیلات تفصیلی شورا.

8- ابلاغ كتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا كه به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذكر به دهیار.

9- امضای كلیه مكاتبات رسمی شورا.

10 - اعلام روز و ساعت تشكیل جلسه بعد ، قبل از ختم هر جلسه.

 

 

ماده 8- نائب رئیس