سلام به اهالی روستای ناصرکیاده
ناصرکیاده یکی از روستای شهرستان لاهیجان و رودبنه که شغل اصلی مردم  کشاورزی برنج و شکار می باشد.
که درانتخابات شورای اسلامی محل که رقابتی نزدیک دارند، عبارتند از:
1- ابراهیم اکبری ناصری
2- عمار همتی
3- غلام کامیاب
4- فرهاد موید ناصری
5- حسین پرواس
6- فریبرز طوسی
7- نادر حسن پور
       با آرزوی موفقیت و عمران و آبادی ایران و کشور و محله مربوط و منظور:
 سلامت باشید.
  ابراهیم اکبری ناصری