بسمه تعالی  علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.(امام علی(ع) 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                       نام :                         نام خانوادگی :

                   معاونت آموزشی                                  شماره دانشجویی :                       رشته تحصیلی :

                     دایره امتحانات                                       نام درس : انقلاب اسلامی ایران           نام استاد :  ناصری

      نیمسال اوّل  96- 95                     تاریخ امتحان :  26 / 3 / 97          مدت امتحان : 60 دقیقه

      مشخصه:   62،63،64،65،66               تعداد سوال : 10                          تعداد صفحه سوال : یک  

 

 

 


1-    - عواملی موثر بر شکل گیری  یک انقلاب اجتماعی را نام برده(4مورد) و یک مورد را توضیح دهید.           

2-    کشورهای اروپایی برای استعمار کشورها در قرن نوزدهم از چه روشهای استفاده می کردند؟   

                                                                          

 

3-    علل عقب ماندگی ایران را در دوره قاجار فقط  نام ببرید.   

 

4-     منظور از الگویی تعالی اسلامی چیست و چهار تن از روحانیت بزرگ دوره قاجار را ذکر کنید.

 

 

5-    انقلاب مشروطه را توضیح داده و عمده ترین دلیل شکست مشرطه را بنویسید.                                             

 

6-      اقدامات و عملکرد نخست وزیران زیر را در زمان محمد رضا شاه را بنویسید.

1-    دکتر مصدق    2- علی امینی      3- اسدالله علم       4- شریف امامی

 

                                                 

7-    چهار تن از روحانیت بزرگ و برجسته در زمان محمد رضاه شاه را نام برده و روش مبارزه هر یک را بنویسید.              

 

8-    قیام  15 خرداد 42 را به اختصار توضیح داده ودر زمان کدام نخست وزیر حضرت امام(ره) به ترکیه تبعید شد؟

 

                                                                    

 

9-    حضرت امام خمینی(ره) در چه تاریخی وارد ایران شدند و فرآیند آن را تا پیروزی انقلاب اسلامی بنویسید.                

 

10-    تحولات داخلی ایران بعد از پیروزی اسلامی تا کنون را نام برده(6دوره) و یک دوره را توضیح دهید.

 

                                                                                  بارم هر سئوال 2 نمره می باشد.

                                                                                    موفق باشید.