1-     انواع انقلاب ها را نام برده و هر یک با مثال توضیح دهید.

 

2-    کشورهای اروپایی برای استعمار کشورها از چه روشهای استفاده می کردند؟

 

3-    مبانی معرفت شناسی غرب چیست، آنرا توضیح دهید.

 

4-    چهار مورد از فرایند بیداری اسلامی در دوره قاجار را نا ببرید.

 

5-    انقلاب مشروطه را توضیح داده و عمده ترین دلیل شکست انقلاب مشروطه بنویسید.

 

6-    عملکرد نخست وزیران زیر را در دوران محمد رضا شاه بنویسید.

      الف- علی امینی           ب- حسن علی منصور         ج- دکتر مصدق          د-  شریف امامی

 

7-    چهار تن از روحانیت برجسته و بزرگ در زمان محمد رضا شاه را نام برده و روش مبارزه هر یک را بنویسید.

 

8-    عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی ایران را در سال 1357 فقط نام ببرید.

 

9-    منظور از کاپیتولاسیون چیست، عکس العمل حضرت امام و سرانجام آن چه شد؟

 

10-  از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز به 6 دوره تقسیم می شود آنرا نام برده و ریاست جمهوری هر دوره را بنویسید.

 

11-         رهبر انقلاب های ربرو  را بنویسید.        الف- مصر            ب- افریقا            ج- روسیه            د- شیلی

 

12-         کشورهای اروپایی برای استعمار کشورها از چه روشهای استفاده می کردند؟

 

13-        وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران در زمان فتحعلی شاه و ناصرالدین  شاه چگونه بود؟

 

14-         مبانی معرفت شناسی غرب چیست آنرا توضیح دهید.

 

15           انقلاب مشروطه را توضیح داده و عمده ترین دلیل شکست انقلاب مشروطه بنویسید.

 

16-         عملکرد نخست وزیران زیر را در دوران محمد رضا شاه بنویسید.

      الف- اسدالله علم           ب- حسن علی منصور         ج- شریف امامی          د- علی امینی

 

17-چهار تن از روحانیت بزرگ و برجسته زمان محمد رضا شاه را نام برده و روش مبارزه حضرت امام خمینی(ره)را بنویسید.

 

18-        عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی ایران را در سال 1357 فقط نام ببرید.

 

19-         حضرت امام خمینی(ره)در چه تاریخی وارد ایران شدن و فرایند آن را تا پیروزی انقلاب اسلامی بنویسید.

 

20-         تحولات داخلی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به 6 دوره تقسیم می شوندآنرا نام برده و ریاست جمهوری هر دوره را مشخص کنید.

    عوامل موثربر شکل گیری یک انقلاب اجتماعی را نام برده و یک مورد را توضیح دهید.

 

22-        کشورهای اروپایی برای استعمار کشورها از چه روشهای استفاده می کردند؟

 

23-        علل عقب ماندگی ایران در دوره فقط قاجار را نام ببرید.

 

24-        منظور از الگوی تعالی اسلامی چیست و چهار تن از روحانیت بزرگ دوره قاجار را نام ببرید.

 

25-        انقلاب مشروطه را توضیح داده و عمده ترین دلیل شکست انقلاب مشروطه بنویسید.

 

26-        عملکرد نخست وزیران زیر را در دوران محمد رضا شاه بنویسید.

      الف- اسدالله علم           ب- حسن علی منصور         ج- امیر عباس هویدا          د-  شریف امامی

 

27-        روش مبارزه حضرت امام خمینی(ره)و ایت الله کاشانی در زمان محمد رضا شاه به اختصار بنویسید.

 

28-        عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی ایران را در سال 1357 فقط نام ببرید.

 

29- حضرت امام خمینی(ره)در چه تاریخی وارد ایران شدن و فرایند آن را تا پیروزی انقلاب اسلامی بنویسید.

 

30- از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز به 6 دوره تقسیم می شود آنرا نام برده و ریاست جمهوری هر دوره را بنویسید.